Analizy i modelowanie hałasu w środowisku

 

Hałas w środowisku jest jednym z podstawowych aspektów badanych w trakcie kompleksowej anlizy oddziaływania na środowisko.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są wyrażone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Do określenia mocy akustycznej źródeł hałasu wykorzystano dane zawarte w:
Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/2008 „Metoda określania uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym” zgodną z PN-ISO 9613-2 (źródła ruchome);
Instrukcji nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: „Metoda określania emisji i imisji hałasu w środowisku;
Instrukcja ITB nr 311 “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”;

Do analizy wykorzystuję oprócz wiedzy i doświadczenia specjalistyczne programy do modelowania hałasu do środowiska spełniające wymogi i zasady stosowania metodyki referencyjnych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wykorzystywane programy to:

1. SoundPLAN wersja Essential 5,1 umożliwia: przeprowadzenie diagnozy stanu hałasu komunikacyjnego, przemysłowego (w tym farm wiatrowych), lotniczego, opracowanie analiz i przygotowanie programów ochrony środowiska przed hałasem; tworzenie map akustycznych dla aglomeracji, linii kolejowych i dróg; opracowanie analiz akustycznych pomieszczeń.

Ww. program jest programem wszechstronnym umożliwiającym prowadzenie obliczeń opartych o metodykę CNOSOSS-EU oraz ISO 9613-2 wspólnej dla krajów europejskich. Jednocześnie jego koszt jest jeszcze niski w stosunku do swoich możliwości w porównaniu z innymi droższymi programami

Konsultacje Środowiskowe

2. Program HPZ’2001 Windows: Wersja: 2012 + Grunt, Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ- nr HPZ-0293 realizującym wymaganą metodykę, o której mowa powyżej.

Konsultacje Środowiskowe

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940