Opracowania środowiskowe

 

Jest tylko jedno źródło pisarstwa – własne doświadczenie”James Baldwin

W ramach współpracy opracowuję niezbędną dokumentację konieczną do uzyskania zgód i pozwoleń wydawanych przez właściwe organy ochrony środowiska, zgodnie z ich kompetencjami.

Prowadzenie działalności gospodarczej korzystającej ze środowiska wymaga okresowego uzyskiwania zgód i zezwoleń oraz wnoszenia opłat. Dla nowych inwestycji niezbędne jest opracowanie różnego typu dokumentów i analiz stanowiących podstawę do wydania zgody na realizację inwestycji

Oferuję kompleksową obsługę w zakresie opracowywania dokumentacji narzucanej przez prawo ochrony środowiska oraz ustawy i rozporządzenia okołośrodowiskowe.

Dla nowych inwestycji wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia
   • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko

Ochrona powietrza atmosferycznego

   • Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
   • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia

Ochrona przed hałasem:

   • Analizy w zakresie oceny oddziaływania projektowanych inwestycji na okoliczną zabudowę chronioną akustycznie

Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

   • Przygotowanie wniosków dotyczących wydania pozwolenia zintegrowanego
   • Opracowywanie raportów początkowych

Gospodarka wodno-ściekowa:

   • Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
   • Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wód i ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
   • Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych

Gospodarka odpadami:

   • Wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
   • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
   • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

Konsultacje Środowiskowe
Konsultacje Środowiskowe

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940