Doradztwo i konsultacje

 

Rady dobrej nikomu nie za wiele…”Władysław Stanisław Reymont

Poprawne funkcjonowanie zakładu lub nowe inwestycje wymagają uzyskania różnego typu pozwoleń środowiskowych oraz weryfikację i ocenę ewentualnych zagrożeń środowiskowych w kontekście planowanej inwestycji.

Planowane inwestycje oraz rozbudowa przedsiębiorstwa wymagają dla przedsięwzięć:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oferuję doradztwo i pomoc w zakresie procedur środowiskowych obejmujące:

  1. analizę kwalifikacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  2. opracowanie ścieżki realizacji projektu,
  3. analiza otoczenia inwestycji,
  4. opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • karty informacyjne przedsięwzięcia,
  • wnioski o pozwolenia zintegrowane,
  • wnioski o pozwolenia i zezwolenia emisyjne i sektorowe,
  1. modelowanie emisji hałasu oraz do powietrza przy pomocy referencyjnych metod.

Z mojej strony gwarantuję Państwu wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od opracowania koncepcji przedsięwzięcia, przygotowania odpowiednich wniosków i niezbędnych w toku postępowania administracyjnego dokumentów oraz merytorycznych wyjaśnień i konsultacji. W razie konieczności uczestniczę w konsultacjach społecznych, a także oferuję współpracę z biurem projektowym na etapie opracowania projektu budowlanego.

Konsultacje Środowiskowe
Konsultacje Środowiskowe

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940